Ple: Sessió de febrer

Hora: 16:00h politica

Pots seguir el ple municipal a la web de Cugat Mèdia, al Facebook Live de Cugat Mèdia i al nostre Twitter.

Ordre del dia de ple municipal ordinari del mes de febrer de 2020

DESPATX D'OFICI
1.- Proposta d'aprovació de l'esborrany de l'acta del Ple ordinari de data 27 de gener de 2020.

2.- Dació de compte dels decrets dictats per aquesta alcaldia i tinències d'alcaldia així com els dels organismes autònoms del Patronat Municipal d'Educació, de l'Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat (OAMCCSC) i de l'Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació (IGEPESI).

ALCALDIA
3.- Nomenament de representants municipals en òrgans col·legiats externs (Consell de Mobilitat de l'AMB).

Recursos Humans
4.- Resolució de sol·licituds de compatibilitats del personal municipal per desenvolupar activitats en el sector públic.

5.- Aprovació de l'increment retributiu fixat pel RDL 2/2020 de 21 de gener, pel que s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic.

PRESIDÈNCIA, HISENDA, SERVEIS URBANS, MOBILITAT I SEGURETAT
Presidència, Economia i Hisenda
6.- Proposta d'acord d'aprovació de la modificació parcial dels preus públics Grup III 'Pel servei d'ús de les deixalleries municipals'.

7.- Dació de compte al Ple de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès del Pla anual de control financer corresponent a l'exercici 2020 elaborat per la Intervenció general.

Serveis Urbans, Mobilitat i Transport
8.- Declaració d'utilitat pública i necessitat d'ocupació de béns i/o drets i la seva valoració i determinació de just preu, a resultes de la memòria tècnica valorada aprovada per execució d'obres ordinàries municipals.

9.- Exclusió d'empresa del procediment de licitació per a l'adjudicació del contracte de serveis de manteniment del clavegueram i de construcció de les escomeses de connexió a la xarxa de clavegueram municipal.

10.- Resolució de l'expedient per a l'adjudicació del contracte de serveis de manteniment de les zones verdes i les jardineres de Sant Cugat del Vallès.

11.- Aprovació de l'adhesió d'aquest ajuntament a l'Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025 (ECB2025).

DESENVOLUPAMENT URBÀ I HABITATGE
12.- Ratificació Decret de suggeriments a l'Avanç del Pla director urbanístic metropolità, tramitat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona. (Exp. núm. 20690/2019 - 83004/19).

13.- Aprovació provisional de la modificació puntual i transcripció a escala 1/1000 del planejament vigent a l'àmbit de Can Trabal. (Exp. núm. 4736/2018 - 83003/14).

DECLARACIONS INSTITUCIONALS
14.- Moció per aprovar la candidatura de la ciutat de Sant Cugat per concórrer a la convocatòria de Reconeixement com a Ciutat Amiga de la Infància.

15.- Moció per aconseguir la posada en marxa d'un consultori amb servei d'infermeria al centre.

MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS
16.- Moció del grup municipal de Junts x Sant Cugat per reivindicar uns Jutjats d'Instrucció i primera instància a Sant Cugat.

17.- Moció del grup municipal de Cs per instar a l'Ajuntament de Sant Cugat a garantir la continuïtat del servei que presta en el municipi l'oficina de Policia Nacional.

CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN
18.- Control i fiscalització dels altres òrgans de govern.

19.- Precs, preguntes i interpel·lacions.

Hora: 16 h (a les 20 hores, audiència pública)

Data: dilluns, 17/feb, 16:00h
Lloc: Sala de plens de l'Ajuntament (pl. de la Vila, 1)
Organitza: Ajuntament

  • Comparteix:

Aconsegueix els vídeos de Cugat TV en DVD

Mira el catàleg de la Botiga de cugat.cat