ANUL·LAT! Ple: Sessió de març

Hora: 16:00h politica

ATENCIÓ: a causa de les mesures preventives pel coronavirus, se suspèn l'audiència ciutadana i es restringirà l'accés a la Sala de Plens. Tot i això, les preguntes que la ciutadania hagi presentat per escrit es respondran en el torn de precs i preguntes.

Pots seguir el ple municipal a la web de Cugat Mèdia, al Facebook Live de Cugat Mèdia i al nostre Twitter.

Ordre del dia de ple municipal ordinari del mes de març de 2020

DESPATX D'OFICI
1.- Proposta d'aprovació dels esborranys de les actes dels Plens de dates 17.02.2020 (ordinària) i 5.03.2020 (extraordinària).

2.- Dació de compte dels decrets dictats per aquesta alcaldia i tinències d'alcaldia així com els dels organismes autònoms del Patronat Municipal d'Educació, de l'Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat (OAMCCSC) i de l'Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació (IGEPESI).

ALCALDIA
3.- Dictamen de modificació de l'horari de l'Audiència Pública.

Recursos Humans
4.- Dictamen de modificació de l'acord núm. 11 adoptat pel Ple d'aquest Ajuntament en data 21.10.2019, relatiu a l'increment retributiu del 0,3% de la massa salarial a partir de l'1 de juliol de 2019.

5.- Resolució al recurs de reposició de desestimació de compatibilitat de segona activitat privada.

PRESIDÈNCIA, HISENDA, SERVEIS URBANS, MOBILITAT I SEGURETAT
Presidència, Economia i Hisenda
6.- Dació de compte d'acord núm. 9 de la Junta de Govern Local de data 25.02.2020, de convalidació i aprovació d'addenda al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i la Diputació de Barcelona, per al desenvolupament del projecte d'administració electrònica.

7.- Dació de compte dels informes del tresorer de l'Ajuntament i dels responsables financers de PROMUSA i EPEL Cugat.cat corresponents al quart trimestre de 2019 relatiu al compliment de la Llei 15/2010 per la que s'estableixen mesures de lluita contra la morositat.

8.- Modificació parcial dels preus públics del Grup IX per la prestació de serveis i cessió d'espais del Museu municipal, per a l'any 2020.

9.- Dació de compte de la depuració de saldos comptables procedents d'exercicis tancats i de les liquidacions pressupostàries corresponents a l'exercici 2019 de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms.

Serveis Urbans, Mobilitat i Transport
10.- Resolució de l'expedient per a l'adjudicació del contracte de serveis de prevenció i control de la legionel·losi al reg per aspersió del municipi.

DESENVOLUPAMENT URBÀ I HABITATGE
Desenvolupament Urbà
11.- Aprovació provisional del Pla especial urbanístic per la implantació d'una unitat de subministrament desatesa per a distribució minorista de combustible al polígon II del sector II de Sant Mamet. (Exp. núm. 8905/2018 – 82001/18).

12.- Declaració de caducitat i arxiu envers la tramitació del Pla especial urbanístic per la implantació d'una estació de servei a la parcel·la cadastral 4723710DF2942D situada al carrer de Can Solà, 17. (Exp. núm. 16257/2018 – 82002/18).

Sostenibilitat
13.- Aprovació del Pla de Prevenció d'Incendis Forestals (PPI) de Sant Cugat del Vallès pel període 2020-2025.

CULTURA, EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT
14.- Ratificació de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió 31.12.2019 sobre la pròrroga del conveni amb la Diputació de Barcelona relatiu a la concessió directa de subvenció per a les obres de restauració del Monestir de Sant Cugat del Vallès.

DECLARACIONS INSTITUCIONALS
15.- Declaració institucional, en nom de la Plataforma de Pensionistes de Sant Cugat del Vallès, per a que les ajudes econòmiques que s'ofereixen a les persones amb pocs recursos estiguin exemptes de tributar en la renda de les persones físiques (IRPF).

16.- Declaració institucional per a la commemoració del Dia Internacional de les Dones.

17.- Declaració institucional del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament contra la violència a la frontera entre Grècia i Turquia.

18.- Declaració institucional amb motiu del 75è aniversari de l'alliberament dels camps de refugiats de Mauthausen-Gusen.

MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS
19.- Moció del grup municipal de Junts x Sant Cugat per la calendarització de l'execució del projecte d'arranjament de la Riera de Saladrigues i el Torrent de Buscarons.

20.- Moció del grup municipal de Cs de Sant Cugat en recolzament de la llibertat d'elecció educativa.

21.- Moció del grup municipal de Cs per a instar a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès al condicionament de l'aparcament provisional de Can Cabassa.

CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN
22.- Control i fiscalització dels altres òrgans de govern.

23.- Precs, preguntes i interpel·lacions.

Hora: 16 h
Anul·lada l'audiència pública (20 h)

Data: dilluns, 16/mar, 16:00h
Lloc: Sala de plens de l'Ajuntament (pl. de la Vila, 1)
Organitza: Ajuntament

  • Comparteix:

Aconsegueix els vídeos de Cugat TV en DVD

Mira el catàleg de la Botiga de cugat.cat