Ple: Sessió de març

Hora: 16:00h politica

Pots seguir el ple municipal a la web de Cugat.cat, al Facebook Live de Cugat.cat i al nostre Twitter.

Ordre del dia de ple municipal ordinari del mes de març 2019

DESPATX D'OFICI
1.- Proposta d'aprovació dels esborranys de les actes dels Plens de dates 8 i 18 de febrer (extraordinària i ordinària respectivament) de 2019.

PRESIDÈNCIA, ENTORN URBÀ, MOBILITAT I SEGURETAT CIUTADANA
Presidència
2.- Dictamen d'aprovació de l'informe anual sobre l'activitat i funcionament del Registre Municipal de Grups d'Interès.

Mobilitat
3.- Dictamen d'aprovació de l'expedient de contractació per a l'adjudicació per procediment obert harmonitzat per a l'adjudicació del subministrament del material de senyalització, abalisament i barreres de seguretat. (Exp.18/2018).

Seguretat Ciutadana
4.- Dictamen d'aprovació de l'expedient de contractació per a l'adjudicació per procediment obert del contracte de serveis sanitaris preventius i d'intervenció (exp. 35/2018)

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT, JOVENTUT I ESPORTS
5.- Dictamen de ratificació del Decret 532/2019 pel qual s'aprova la segona pròrroga del contracte de gestió i explotació dels serveis d'educació i pràctica esportiva al municipi. (Exp. 4/2014).

TERRITORI, MEDI AMBIENT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Territori
6.- Dictamen d'aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General Metropolità en l'àmbit del Pla del Vinyet, Can Cortés sector B i Pahissa 14. (Exp. núm. 83004/18).

7.- Dictamen d'aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General Metropolità per a la implementació de mesures per a l'increment del parc d'habitatge protegit a Sant Cugat del Vallès. (Exp. núm. 83008/18).

Medi Ambient
8.- Dictamen d'aprovació definitiva del plànol de delimitació segons el que estableix la Llei 5/2003, del 22 d'abril, de mesures de prevenció d'incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terreny forestal, modificada per la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

Economia
9.- Dació de compte dels informes del tresorer de l'Ajuntament i dels responsables financers de PROMUSA i EPEL Cugat.cat pel tercer trimestre de 2018 relatiu al compliment de la Llei 15/2010 per la que s'estableixen mesures de lluita contra la morositat. (Exp. 13373/2018).

10.- Dació de compte de les liquidacions pressupostàries corresponents a l'exercici 2018 de l'Ajuntament dels seus organismes autònoms. (Exp. 6692/2019).

11.- Dictamen d'aprovació de l'expedient de modificació número 1 del pressupost de l'Ajuntament per a l'exercici 2019. (Exp. 6430/2019).

12.- Dació de compte de l'acompliment i cancel·lació del Pla econòmic financer del 2017-2018.

13.- Dictamen per a l'aportació de finca de titularitat municipal a favor de SPM Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès SA (PROMUSA) i ampliació de capital social de la societat municipal.

14.- Dictamen per a acceptació de la transmissió de finques provinents de Promusa per reducció de capital.

15.- Dació de compte al Ple dels resultats del control intern derivats de l'exercici de la funció interventora, corresponent a l'exercici 2018.

16.- Dació de compte de l'informe 30/2018 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, referent als acords i resolucions contràries a les objeccions dels òrgans interventors locals, exercicis 2014 i 2015.

POLÍTIQUES DE CICLE DE VIDA, PROGRÉS SOCIAL I HABITATGE
Educació
17.- Dictamen d'autorització de compatibilitat de segona activitat pública a un professor de secundària adscrit a l'Escola municipal de música / conservatori.

Recursos Humans
18.- Dictamen d'acord de creació del lloc de treball d'auxiliar de suport logístic adscrit als centres educatius d'educació infantil i primària de titularitat pública.

19.- Dictamen d'aprovació de l'adjudicació per procediment obert del contracte de serveis de vigilància de la salut dels treballadors de l'Ajuntament (Exp. 08/2018).

MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS
20.- Moció dels grups municipals de la CUP-PC, PDeCAT-Demòcrates, Cs, ERC-MES, ICV-EUiA i PSC-CP, per a promoure que els regidors i regidores amb permisos de paternitat o maternitat puguin votar al Ple mitjançant la delegació del vot.

21.- Moció dels grups municipals del PSC-CP, PDeCAT-Demòcrates i PP per crear una comissió per repensar l'espai municipal de la Carretera de Rubí.

22.- Moció dels grups municipals del PP i Cs de commemoració del 15 de maig com a Dia internacional de la família.

23.- Moció dels grups municipals d'ERC-MES i PDeCAT-Demòcrates per a la commemoració del Dia internacional de les dones.

24.- Moció del grup municipal de la CUP-PC per reconvertir els terrenys del camp de golf de Can Sant Joan en un gran parc interurbà a Sant Cugat i Rubí.

25.- Moció del grup municipal del PSC-CP per garantir la continuïtat dels centres especials de treball a Catalunya.

26.- Moció del grup municipal d'ICV-EUiA de Sant Cugat del Vallès per tal de promocionar la Formació Professional a la ciutat.

27.- Moció del grup municipal de Cs Sant Cugat de suport a l'educació i la llibertat d'elecció educativa.

CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN
28.- Precs, preguntes i interpel·lacions.

Data: dilluns, 18/mar, 16:00h
Lloc: Sala de plens de l'Ajuntament (pl. de la Vila, 1)
Organitza: Ajuntament

  • Comparteix:

Aconsegueix els vídeos de Cugat TV en DVD

Mira el catàleg de la Botiga de cugat.cat