Ple: Sessió de desembre

Hora: 16:00h politica

Pots seguir el ple municipal a la web de Cugat Mèdia, al Facebook Live de Cugat Mèdia i al nostre Twitter.

Ordre del dia de ple municipal ordinari del mes de desembre de 2019

DESPATX D'OFICI
1.- Proposta d'aprovació de l'esborrany de l’acta del Ple ordinari de data 18 de novembre de 2019.

2.- Dació de compte dels decrets dictats per aquesta alcaldia i tinències d'alcaldia així com els dels organismes autònoms del Patronat Municipal d'Educació, de l'Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat (OAMCCSC) i de l'Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació (IGEPESI).

ALCALDIA
3.- Dictamen de nomenament de representants municipals en òrgans col·legiats externs.

4.- Dictamen de modificació del vigent Reglament Orgànic Municipal (ROM) amb la finalitat d'introduir les vídeo-actes de les sessions plenàries.

PRESIDÈNCIA, HISENDA, SERVEIS URBANS, MOBILITAT I SEGURETAT
Presidència, Economia i Hisenda
5.- Modificació d'operació de préstec a llarg termini per reestructuració del crèdit per tal d'assolir l'objectiu pressupostari de minorar la càrrega financera de les amortitzacions del deute (21245/2018) – Caixa d'Enginyers.

6.- Dació de compte dels informes de morositat de l'Ajuntament i els OOAA, Promusa i EPEL corresponents al primer, segon i tercer trimestre de 2019.

7.- Dació de compte dels informes de control financer de la intervenció general, corresponents a la contractació menor i la despesa de personal del primer trimestre de 2019 (Exp. AUPAC 40126/19).

8.- Autorització a l'entitat mercantil de capital íntegrament local Promusa per a concertar una operació de crèdit a curt termini.

9.- Proposta de resolució d'al·legacions formulades i acord definitiu de modificació i aprovació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'exercici 2020.

Serveis Urbans, Mobilitat i Transport
10.- Resolució de l'expedient de contractació per a l'adjudicació del contracte de serveis de verificació anual del correcte funcionament de les 25 instal·lacions de parallamps ubicades en dependències municipals de l'Ajuntament i manteniment correctiu.

DRETS SOCIALS I IGUALTAT
11.- Nomenament de representants municipals a la Junta General i al Consell Tècnic Assessor de l'empresa pública Sumar, Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya, S.L. (SUMAR, SL).

DESENVOLUPAMENT URBÀ I HABITATGE
12.- Aprovació provisional del Pla Especial urbanístic de concreció de les qualificacions com a espais lliures i equipaments dins la doble qualificació 6b/7b de la MPGM a l'àmbit del Parc Ramon Barnils i altres del municipi per a la implantació de nous equipaments municipals. (Exp. núm. 33341/2018 – 82004/18).

BON GOVERN, TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ
13.- Adhesió de Sant Cugat del Vallès a l'Associació de municipis i entitats per l'aigua pública (AMAP).

DECLARACIONS INSTITUCIONALS
14.- Declaració institucional amb motiu del dia 20 de novembre, Dia internacional de la infància, 30è aniversari de la convenció sobre els drets dels infants.

15.- Declaració institucional d'Emergència Climàtica de l'Ajuntament de Sant Cugat.

MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS
16.- Moció del grup municipal de Junts x Sant Cugat en defensa de la llengua catalana.

17.- Moció del grup municipal de Junts x Sant Cugat de suport a la internacionalització per als agents econòmics, acadèmics, culturals i esportius de Sant Cugat.

18.- Moció del grup municipal de Junts x Sant Cugat per instar la tinència d'alcaldia de Transparència a protegir la veritat i la correcció institucional en les comunicacions públiques dels electes municipals.

19.- Moció del grup municipal de Ciutadans per a que l'àrea d'atraccions de la Festa Major de Sant Cugat del Vallès reservi unes hores sense sorolls ni llums per a facilitar la participació plena de nens, joves i adults amb trastorn de l'espectre autista.

CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN
20.- Control i fiscalització dels altres òrgans de govern.

21.- Precs, preguntes i interpel·lacions.

Hora: 16 h (a les 20 hores, audiència pública)

Data: dilluns, 16/des/19, 16:00h
Lloc: Sala de plens de l'Ajuntament (pl. de la Vila, 1)
Organitza: Ajuntament

  • Comparteix:

Aconsegueix els vídeos de Cugat TV en DVD

Mira el catàleg de la Botiga de cugat.cat