Ple extraordinari (Crisi Covid-19)

Hora: 12:00h politica

ATENCIÓ: el ple es farà de forma telemàtica. Es podrà seguir a través de www.cugat.cat.

ORDRE DEL DIA
DESPATX D'OFICI

1.- Ratificació del caràcter extraordinari i urgent de la sessió plenària d'acord amb l'article 22.7 del Reglament Orgànic Municipal, així com la ratificació de la votació nominal d'acord amb l'article 46.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

2.- Ratificació del caràcter telemàtic de la sessió plenària i els motius que hi concorren.

ALCALDIA
3.- Dació de compte dels següent decrets dictats per aquesta alcaldia amb motiu del COVID-19:
- Decret 934/2020 de 12.3.2020: Pla de contingència amb motiu del COVID-19.
- Decret 961/2020 de 14.3.2020: Mesures excepcionals adreçades a tots els membres electes i al personal al servei de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, els seus organismes autònoms i les empreses vinculades, per limitar la prestació dels serveis públics a aquells estrictament necessaris per al correcte funcionament dels serveis públics bàsics o estratègics i restringir la mobilitat del referit personal, amb la finalitat de reduir al màxim la propagació de la infecció de la malaltia coronavirus COVID-19.
- Decret 1056/2020 de 24.3.2020: Adhesió al 'Manifest dels ens locals davant la crisi del coronavirus'.
- Decret 1058/2020 de 24.3.2020: Declaració de suspensió dels terminis d'execució de les obres de promoció privada establerts a les habilitacions municipals de qualsevol tipus durant el termini de vigència de l'estat d'alarma i, en el seu cas, de les pròrrogues que es puguin adoptar.
- Decret 1136/2020 d?1.4.2020: Mesures extraordinàries en matèria de contractació pública per a pal·liar les conseqüències del COVID-19.
- Decret 1257/2020 de 15.4.2020: Funcionament telemàtic dels òrgans col·legiats de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

4. Situació de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 a Sant Cugat del Vallès.

PRESIDÈNCIA, HISENDA, SERVEIS URBANS, MOBILITAT I SEGURETAT
Presidència, Economia i Hisenda
5. Dació de compte de la depuració de saldos comptables procedents d?exercicis tancats i de les liquidacions pressupostàries corresponents a l?exercici 2019 de l?Ajuntament i dels seus organismes autònoms.

6.- Ratificació del Decret d'alcaldia núm. 1218/2020 de data 7.4.2020 d'aprovació de l'expedient de modificació núm. 4 del pressupost de l'Ajuntament per a l'exercici 2020.

7. Expedient de modificació núm. 5 del Pressupost de l'Ajuntament per a l'exercici 2020.

8.- Expedient de modificació núm. 6 del Pressupost de l'Ajuntament per a l''exercici 2020.

Data: dilluns, 20/abr, 12:00h
Lloc: Sessió telemàtica
Organitza: Ajuntament

  • Comparteix: