PLENS

Detall punt del ple

Proposta de ratificació d’acord de la Junta de Govern Local de data 11 de juliol de 2011 relatiu a dació de compte d’ampliació termini d’informació pública

Resultat: Aprovat

23 vots a favor
2 abstencions

Àmbit: TERRITORI I SOSTENIBILITATEscolta-ho