PLENS

Detall punt del ple

Proposta de Text refós de la Modificació puntual de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità de Barcelona en l’àmbit de Sant Cugat del Vallès. (Expedient núm. 83002/12).

Resultat: Aprovat

22 vots a favor i 2 abstencions

Àmbit: TERRITORI I SOSTENIBILITATEscolta-ho