PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte de l'informe de la Intervenció General de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès número 096/2021, relatiu al seguiment del Pla d'Acció en matèria de contractació, aprovat per Decret d'alcaldia número DEC/3130/2019, de 14 de juny, i amb actualitzacions successives. (Exp. 17110/2020)

Resultat: Dació de compte

Àmbit: PRESIDÈNCIA, HISENDA, SERVEIS URBANS, MOBILITAT I SEGURETAT

Presentat per: Equip de govern