PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte de l'informe de control financer de la Intervenció general, de la bestreta de caixa fixa de l'Organisme Autònom Municipal Centre Cultural (OAMCC), corresponent al primer i segon trimestre de l'any 2021. (Exp. 33805/21)

Resultat: Dació de compte

Àmbit: Presidència, Economia i Hisenda

Presentat per: Equip de governEscolta-ho