PLENS

Detall punt del ple

Moció del grup municipal del Partit Popular per a la creació d’una bonificació (o mecanisme equivalent) de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua) per transmissió inter vius de l’habitatge habitual.

Resultat: Rebutjat

21 vots en contra
3 a favor

Àmbit: MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALSEscolta-ho