PLENS

Detall punt del ple

Proposta de ratificació de acord adoptar per de la Junta de Govern Local de data 20 de maig de 2014 de dació de compte de sentència ferma en recurs contenciós administratiu núm. 354/2001 – ISJ:053/14 – Pla especial de reforma interior les Planes-Can Fló

Resultat: Aprovat

15 vots a favor
6 abstencions
4 en contra

Àmbit: MOBILITAT, URBANISME I OBRESEscolta-ho