PLENS

Detall punt del ple

Proposta de complementació acord plenari de data 15 d’octubre de 2012 relatiu a la Modificació puntual de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità de Barcelona en l’àmbit de Sant Cugat del Vallès. (Expedient núm. 83002/12).

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: TERRITORI I SOSTENIBILITATEscolta-ho