PLENS

Detall punt del ple

Aprovació del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) que ha de regir l'adquisició onerosa i directa de la finca anomenada Torre Negra i terrenys pertanyents a la finca matriu que conformen les finques registrals 63564 i 6385 inscrites al Registre de la Propietat 1 de Sant Cugat del Vallès. (Exp. 36958/2020)

Resultat: Aprovat per unanimitat

Àmbit: DESENVOLUPAMENT URBÀ, HABITATGE, SOSTENIBILITAT I BENESTAR ANIMAL

Presentat per: Equip de governEscolta-ho