Informació corporativa

Perfil del contractant

Instruccions internes de contractació

D'acord amb el que disposa l'art. 191 del TRLCSP, el Consell d'Administració de l'EPEL Cugat.cat va aprovar en data 11 de març de 2015 unes Instruccions Internes de Contractació, als efectes de regular els procediments de contractació no subjectes a regulacío harmonitzada.