Informació corporativa

EPEL Cugat.cat

La gestió directa del servei públic audiovisual local de Sant Cugat del Vallès la porta a terme l’Entitat Pública Empresarial Local Cugat.cat.

L’EPEL Cugat.cat és una entitat 100% de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès que es regeix pels seus estatuts, pel reglament d’organització i funcionament del servei públic audiovisual local de Sant Cugat del Vallès i per la resta de normes que li són aplicables.

Cugat.cat és una entitat adherida a la Xarxa Audiovisual Local i forma part de la Federació de Mitjans de Comunicació Locals de Catalunya.

Els òrgans de govern de l’entitat són:

  • »El Consell d’Administració, a qui li correspon el govern, la gestió i el control de l’entitat
  • »La Direcció, que té la responsabilitat executiva de la gestió de l’entitat

A més, d’acord amb el que disposa la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la Comunicació Audiovisual de Catalunya, s’ha creat:

  • »El Consell Consultiu i Assessor de l’EPEL Cugat.cat, encarregat de garantir la participació social i política en la gestió del servei

Documents

Estatuts » Reglament »

Memòries

2016 »2015 »2014 »


Nota informativa sobre la suplència temporal de la presidència del Consell d'Administració

Anunci

En data de 28 d'agost de 2017, es produeix la renúncia formal del President del Consell d'Administració, Xavier Fornells. Tal com assenyalen els estatuts de l'EPEL, s'estableix un termini de tres mesos per tal de resoldre la situació.