Ple: Sessió de novembre

Hora: 16:00h politica

Ordre del dia de ple ordinari del mes de novembre 2017

ALCALDIA
1.- Intervenció dels diversos grups municipals en homenatge i reconeixement institucional a l’alcalde Àngel Casas amb motiu del seu òbit.

DESPATX D’OFICI
2.- Proposta d’aprovació dels esborranys de les actes del Ple de dates 9 i 16 d’octubre de 2017.

3.- Dació de compte de Decret d’Alcaldia núm. 4141/2017 sobre Cartipàs municipal.

MOCIONS D’ALCALDIA
4.- Moció sobre reestructuració àmbit competencial de Comissions Informatives municipals de caràcter permanent.

COMISSIONAT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
5.- Proposta d’aprovació del Pla Estratègic del barri Monestir-Sant Francesc.

ENTORN URBÀ, MOBILITAT I SEGURETAT CIUTADANA
6.- Proposta de rectificació d’errada material numèrica en acord plenari aprovatori del Pla tècnic de millores i inversions i de simultània pròrroga de la concessió del servei municipal de transport urbà en autobusos.

7.- Proposta d’aprovació del Pla director del verd urbà de Sant Cugat del Vallès.

PRESIDÈNCIA, CULTURA I PROMOCIÓ DE LA CIUTAT
8.- Proposta de concessió de la Medalla d’Honor de Sant Cugat a l’entitat centenària Junior F.C.

URBANISME, ECONOMIA I HISENDA
Urbanisme
9.- Proposta d’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General Metropolità a la finca situada al Passeig Torre Blanca, 46 (expedient núm.: 83004/17)

Economia i Hisenda
10.- Dació de compte dels informes del tresorer de l’Ajuntament i dels responsables financers de PROMUSA i EPEL pel tercer trimestre de 2017 relatiu al compliment de la llei 15/2010 per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat.

11.- Dació de compte de l’informe d’avaluació dels objectius d’estabilitat pressupostària pel tercer trimestre de l’any 2017

12.- Dació de compte de l’estat d’execució del Pressupost municipal (Ajuntament i Organismes Autònoms) corresponent al tercer trimestre de 2017.

13.- Proposta d’aprovació de l’expedient de modificació número 36 del pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici de 2017.

14.- Proposta de ratificació de l’aprovació de l’expedient de modificació número 5 del Patronat Municipal d’Educació per a l’exercici 2017.

15.- Proposta de dació de conformitat a revisió a la baixa de tipus d’interès en préstec amb garantia hipotecària avalat per part municipal per al finançament de les obres de reforma del Mercat Municipal de Pere San

POLÍTIQUES DE CICLE DE VIDA, PROGRÉS SOCIAL I HABITATGE
Recursos Humans
16.- Proposta de concessió de diverses compatibilitats a personal municipal per exercir activitats dins l’àmbit privat.

DECLARACIONS DE LA JUNTA DE PORTAVEUS
17.- Dació de compte de la Declaració institucional de la Junta de Portaveus de suport al Manifest unitari del Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones.

MOCIONS INSTITUCIONALS
18.- Moció institucional per iniciar un procés amb l’objectiu d’incrementar l’ús del programari lliure a tots els àmbits de l’administració municipal.

19.- Moció institucional per millorar l’accés al registre d’entrada i de sortida dels càrrecs electes del Consistori.

MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS
20.- Moció conjunta dels grups municipals d’ICV-EUiA, PDeCAT-Demòcrates, PSC, CUP-PC, Cs i ERC-MES per crear una estratègia antirumors i per la convivència social i cultural a Sant Cugat.

21.- Moció conjunta dels grups municipals d’ERC-MES, PDeCAT-Demòcrates i CUP-PC per la llibertat per a les preses i els presos polítics.

22.- Moció conjunta dels grups municipals del PDeCAT-Demòcrates i PSC per fer de l’educació una eina fonamental per a la construcció d’una societat plenament democràtica, socialment cohesionada i econòmicament pròspera.

23.- Moció conjunta dels grups municipals del PP i Cs per a la dignitat i presència dels símbols nacionals a Sant Cugat.

24.- Moció del grup municipal de Ciutadans per a la millora del Barri de Volpelleres.


CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN
25.- Precs, preguntes i interpel·lacions.

Data: dilluns, 20/nov/17, 16:00h
Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament
Organitza: Ajuntament

  • Comparteix:

Aconsegueix els vídeos de Cugat TV en DVD

Mira el catàleg de la Botiga de cugat.cat