Ple: Sessió de juliol

Hora: 16:00h politica

Pots seguir el ple municipal a la web de Cugat.cat, al Facebook Live de Cugat.cat i al nostre Twitter.

Ordre del dia de ple municipal ordinari del mes de juliol 2018

DESPATX D’OFICI
1.- Proposta d’aprovació dels esborranys de les actes dels Plens de dates 1 i 7 de juny (extraordinàries d’urgència), 18 de juny (ordinària) i 2 de juliol (extraordinària) de 2018.

DESPATX INSTITUCIONAL
2.- Dació de compte de credencial i presa de possessió de nova regidora.

3.- Dació de compte de Resolució d’Alcaldia sobre modificació parcial en la composició de la Junta de Govern Local, nomenament de Tinència d’Alcaldia i Regidoria delegada.

4.- Dació de compte de Decrets d’Alcaldia sobre delegacions en tinència d’alcaldia i regidoria.

5.- Dació de compte de cessament i nou nomenament de Comissionat del Monestir.

6.- Dació de compte de Resolució d’Alcaldia sobre nomenament de personal eventual de confiança o assessorament especial.

MOCIONS D’ALCALDIA
7.- Moció sobre modificació parcial de les Comissions Informatives municipals de caràcter permanent.

8.- Moció sobre modificació parcial de la designació de representants municipals en organismes autònoms municipals i ens o associacions supramunicipals.

PRESIDÈNCIA, ENTORN URBÀ, MOBILITAT I SEGURETAT CIUTADANA
Mobilitat
9.- Dació de compte de l’aprovació de l’acta administrativa de cessió anticipada, a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, d’un terreny qualificat de sistema de protecció de sistemes generals (clau 9), verd públic (clau 6 b), vial i aparcament (clau 5), pel Pla Parcial del Sector de Mas Llorens i reconeixement de l’aprofitament privat.

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT, JOVENTUT I ESPORTS
Comerç
10.- Proposta d’autorització de traspàs de concessió d’explotació de les parades 1.34 i 1.35 del Mercat municipal de Torreblanca.

TERRITORI, MEDI AMBIENT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Territori
11.- Proposta d’aprovació de la concessió per adjudicació directa de l‘ús privatiu del terreny de domini públic necessari per la construcció d’un pas soterrat entre dues parcel·les propietat de la companyia Grifols S. A.

12.- Proposta d’informar desfavorablement sol·licitud efectuada envers nova aprovació provisional del PAU Sector 25 RONDA SUD – TORRE NEGRA (EXP. 81001/18) i Pla Parcial Sector 25 RONDA SUD – TORRE NEGRA (Exp. núm. 81002/18).

13.- Proposta d’acord de publicació i subjecció a informació pública de l’avanç de la modificació puntual del Pla General Metropolità als àmbits de Mas Llorens i Can Marcet (Exp. núm. 83003/18).

14.- Proposta d’aixecament de suspensió, desistiment de proposta anterior i aprovació inicial de modificació puntual de PGM a l’àmbit de la Villa Argentina de Sant Cugat del Vallès. (Exp. núm. 83004/12).

Medi Ambient
15.- Aprovació definitiva de l’Ordenança Municipal per a l’Estalvi d’Aigua.

Participació Ciutadana
16.- Dació de compte de Decret d’alcaldia sobre canvi presidència en el Consell de Barri de Mira-sol.

17.- Proposta de canvi parcial de representants en els Consells de Barri.

18.- Dació de compte de resultats dels Pressupostos participatius 2018-2019.

Economia
19.- Proposta d’aprovació de l’expedient de modificació número 15 del Pressupost de l’ajuntament per a l’exercici 2018.

20.- Proposta de ratificació de l’aprovació de la 1a modificació del Pressupost del Patronat Municipal d’Educació (punts 2 i 3), per a l’exercici 2018.

POLÍTIQUES DE CICLE DE VIDA, PROGRÉS SOCIAL I HABITATGE
21.- Dació de compte de l’execució del 0,7 % del Pressupost municipal destinat a cooperació i solidaritat internacional l’any 2017.

Recursos Humans
22.- Dació de compte de Decret d’Alcaldia núm. 2.386/2018 pel qual s’aprova la instrucció de recursos humans de gestió de les borses de treball.

23.- Dació de compte de Resolució d’Alcaldia núm. 2.359/2018 sobre nomenament interí transitori de personal directiu professional.

24.- Dació de compte de la Resolució núm. 126/2018 dictada per la Presidenta de l’Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat, per la qual s’aprova la designació amb caràcter interí de càrrec directiu de l’OAMCCSC per màxima urgència.

25.- Dació de compte de la Resolució núm. 139/2018 dictada per la Presidenta del Patronat Municipal d’Educació, per la qual s’aprova la designació amb caràcter interí de càrrec directiu del PME per màxima urgència.

MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS
26.- Moció conjunta dels grups municipals del PSC-CP, PDeCAT-Demòcrates, CUP-PC, Cs, ERC-MES i ICV-EUiA de suport a la proposició de llei per regular l’eutanàsia.

27.- Moció conjunta dels grups municipals d’ICV-EUiA, PDeCAT-Demòcrates, CUP-PC, ERC-MES i PSC-CP per una transició ecològica de la jardineria pública i de la gestió del verd a la ciutat.

28.- Moció conjunta dels grups municipals d’ERC-MES, CUP-PC, PDeCAT-Demòcrates, ICV-EUiA i PSC-CP per a la dignificació del treball de la llar i les cures i a favor de la ratificació del Conveni 189 de l’OIT.

29.- Moció conjunta dels grups municipals de Cs i PP de suport a les reivindicacions dels treballadors del sector de venda no sedentària.

30.- Moció del grup municipal del Partit Popular per tal de subvencionar una part del cost de les escoles bressol privades per als alumnes que s’hagin quedat sense plaça a l’escola bressol pública.

31.- Moció del grup municipal de la CUP-PC per a garantir l’empadronament a persones en situació de vulnerabilitat.

CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN
32.- Precs, preguntes i interpel·lacions.

Data: dilluns, 16/jul/18, 16:00h
Lloc: Sala de plens de l'Ajuntament
Organitza: Ajuntament

  • Comparteix:

Aconsegueix els vídeos de Cugat TV en DVD

Mira el catàleg de la Botiga de cugat.cat