| Contractació

Perfil del contractant

Instruccions internes de contractació

De conformitat amb allò que disposa amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP, en endavant), es considera contracte menor aquelles contractacions de serveis i subministraments no superiors a 15.000 euros (IVA exclòs) i d’obres no superiors a 40.000 euros (IVA exclòs) que no constitueixin una partició en diversos contractes d’un contracte de quantia superior o bé un servei, subministrament o obra que, individualment analitzat, constitueixi una necessitat recurrent de l’empresa.

L’Epel Cugat.cat aplica les pautes de contractació menor que s’estableixen a les bases d’execució pressupostària per a l’exercici 2022 de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, a l’article 31.

Baixa les instruccions

Accedeix a la plataforma de l'EPEL Cugat.cat de Contractació Pública de la Generalitat

Portal Generalitat