| Informació corporativa

La gestió directa del servei públic audiovisual local de Sant Cugat del Vallès la porta a terme l’Entitat Pública Empresarial Local Cugat.cat.

L’EPEL Cugat.cat és una entitat 100% de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès que es regeix pels seus estatuts, pel reglament d’organització i funcionament del servei públic audiovisual local de Sant Cugat del Vallès i per la resta de normes que li són aplicables.

Cugat.cat és una entitat adherida a la Xarxa Audiovisual Local i forma part de la Federació de Mitjans de Comunicació Locals de Catalunya.

Els òrgans de govern de l’entitat són:

  • »El Consell d’Administració, a qui li correspon el govern, la gestió i el control de l’entitat
  • »La Direcció, que té la responsabilitat executiva de la gestió de l’entitat

A més, d’acord amb el que disposa la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la Comunicació Audiovisual de Catalunya, s’ha creat:

  • »El Consell Consultiu i Assessor de l’EPEL Cugat.cat, encarregat de garantir la participació social i política en la gestió del servei