Junta de veïns de l'EMD de Valldoreix

Hora: 19:00h politica

Sessió plenària ordinària

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l'esborrany de l’acta del ple ordinari del dia 21 de març de 2019.

2. Mocions i propostes presentades pels grups al ple.
A) Moció del grup municipal CUP-PC, en suport d'establir un programa per atendre adequadament els joves que migren sense referents adults.

3. Donar compte dels Decrets de contractació, des del dia 11 de març de 2019 fins al dia 10 de maig de 2019 ambdós inclosos.

4. Aprovació provisional del Pla Especial d'assignació d'usos de serveis tècnics a l'entorn de la plaça de Can Cadena de Valldoreix.

5. Donar compte de l’execució del primer trimestre del pressupost 2019.

6. Donar compte de l'informe sobre els compliments de pagament del primer trimestre de l'any 2019, i el període mitjà de pagament.

7. Donar compte de les dades d’avaluació dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat del primer trimestre 2019, remeses al Ministeri d'Hisenda.

8. Aprovació de la Modificació pressupostària núm. 6/2019.

9. Festes Locals any 2020.

10. Aprovació del Compte General del Pressupost any 2018.

11. Aprovació de l'Inventari de Béns a 31-12-2018.

12. Aplicar el 0'3 per cent d'augment de les retribucions del personal de l'EMD a la revisió de complements específics entre llocs de treball amb funcions equiparables i a la homologació de complements específics.

13. Aprovar l'esborrany de Modificació del Conveni amb l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, de data 27 de novembre de 2013, per deixar sense efecte les cessions de l'EMD de Valldoreix a favor de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès dels terrenys de l'Estació de Valldoreix.

14. Acció de govern.

15. Precs i preguntes.
1.- Prec del grup municipal de Cs per reforçar el missatge de Valldoreix Vila lenta.

Data: dijous, 16/mai/19, 19:00h
Lloc: EMD de Valldoreix (Rambla Mossèn Jacint Verdaguer, 185)
Organitza: EMD Valldoreix

  • Comparteix: