PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte de l’informe de control financer de la Intervenció General, de la bestreta de caixa fixa de l’Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació (IGEPESI), corresponent a l’any 2019. (Exp. 38933/20)

Resultat: Dació de compte

Àmbit: Presidència, Economia i Hisenda

Presentat per: Equip de governEscolta-ho