PLENS

Detall punt del ple

Dació de compte de sentència ferma dictada en el recurs contenciós administratiu Número 267/2013 - Exp. 27336/2019 - Josel, S.L.U. - Modificació puntual de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità de Barcelona en l'àmbit de Sant Cugat del Vallès.

Resultat: Dació de compte

Àmbit: DESENVOLUPAMENT URBÀ, HABITATGE, SOSTENIBILITAT I BENESTAR ANIMAL

Presentat per: Equip de governEscolta-ho