PLENS

Detall punt del ple

Modificació del Plec de clàusules administratives particulars per a la contractació d'una operació de crèdit a llarg termini per a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. (Exp. 19979/2022)

Resultat: Aprovat

Cs s'absté

Àmbit: ALCALDIA

Presentat per: GovernEscolta-ho