PLENS

Detall punt del ple

Proposta de modificació de l’apartat N i clàusula 33ª del Plec de clàusules administratives particulars que regeixen l’expedient de contractació per a l’adjudicació per procediment obert del contracte del servei de neteja

Resultat: Aprovat

21 vots a favor i dues abstencions

Àmbit: PRESIDÈNCIA, SERVEIS URBANS I SOSTENIBILITATEscolta-ho