El ple posa fil a l'agulla al complex aquàtic de Mira-sol, la Mirada i la nova Síndica de Sant Cugat

Està previst que els tràmits d'aquests tres projectes entrin per via d'urgència a la sessió


 • Comparteix:

Imatge d'arxiu del ple municipal / Foto: Cugat Mèdia

Imatge d'arxiu del ple municipal / Foto: Cugat Mèdia

Els tràmits per fer realitat la construcció de l'escola La Mirada i el complex aquàtic de Mira-sol continuen avançant. Si s'aprova la urgència d'aquests punts, el ple municipal haurà de donar llum verda als següents passos en els procediments, així com a l'aprovació de la candidatura de l'advocada Helena López Macho com a nova Síndica de Greuges de Sant Cugat. De moment, la sessió servirà per posicionar-se sobre la situació a Ucraïna. Ho farà amb una declaració institucional per condemnar la invasió militar del país per part de la federació russa. La sessió començarà a les 16 hores i es podrà seguir en directa a través de Cugat Mèdia. L'audiència pública tindrà lloc a les 19 hores.

Al ple també es donarà compte de la liquidació del pressupost del 2021 i es porta a aprovació la modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM) per permetre el vot telemàtic o per delegació dels regidors en determinades circumstàncies. Amb les mocions, el ple es posicionarà per millorar els equipaments per a gossos, lluitar contra el canvi climàtic i sumar-se al reclam per a la protecció dels drets de les dones i nenes de l'Afganistan. El debat arribarà amb una moció de Junts per instal·lar a la façana de l'ajuntament una pancarta contra "la repressió a Catalunya", per "la llibertat" i l''amnistia".

La intenció de l'equip de govern és que puguin entrar per via d'urgència quatre punts més. D'una banda, la delegació a l'alcaldessa de la tramitació del complex aquàtic de Mira-sol per poder licitar el projecte abans de l'estiu, i de l'altra, la modificació del pressupost del projecte de La Mirada, pas previ a la licitació.

També està previst que es pugui incorporar a l'ordre del dia la proposta d'elecció de l'Helena López Macho com a nova Síndica de Greuges del municipi, en substitució de Ramon Palacio. En cas d'aprovació del ple, i després del seu nomenament, López es convertirà en la primera dona a ocupar aquest càrrec.

A més, s'inclourà, en cas d'aprovació d'urgència, l'aprovació de l'expedient de contractació per a la licitació del Servei d'Atenció Domiciliària.


DESPATX D'OFICI
 • Proposta d'aprovació dels esborranys de les actes dels Plens de data 21 de febrer de 2022 (extraordinària i ordinària).
 • Dació de compte dels decrets dictats per aquesta alcaldia i tinències d'alcaldia així com els dels organismes autònoms del PME, de l'OAMCCSC i de l'IGEPESI.

 • ALCALDIA
 • Dació de compte del Decret d'Alcaldia núm. 1001/2022, de data 10.03.2022, de modificació de la data del Ple ordinari d'abril 2022. (Exp. 8909/2022)
 • Dació de compte del Decret d'Alcaldia núm. 1011/2022, de data 10.03.2022, de deixar sense efecte el DEC/4353/2021, DE 26.11.2021, pel qual es va abocar amb caràcter temporal l'exercici de les competències i atribucions que corresponien a la 5a tinència d'alcaldia de Promoció Econòmica, Ocupació, Empresa i Comerç, Sra. Elena Vila Gómez, en favor del 1r tinent d'alcaldia de Presidència, Hisenda, Serveis Urbans, Mobilitat, Seguretat i Transport, Sr. Pere Soler Artalejo.

 • Seguretat ciutadana
 • Proposta d'aprovació de la primera pròrroga en relació al manteniment i formació del contracte de subministrament d'un cinemòmetre per la Policia Local (Lot 1 Exp. 73/2017). (Exp. 1174/2018)
 • Aprovació inicial del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM). (Exp. 46423/2021)

 • PRESIDÈNCIA, HISENDA, SERVEIS URBANS, MOBILITAT I SEGURETAT
  Presidència, Economia i Hisenda
 • Proposta d'aprovació de reconeixements extrajudicials de crèdit per contractacions irregulars. (Exp. 4421/2022)
 • Dació de compte de l'acord de la JGL de 8/02/2022 de modificació d'adhesió al Pla de Sostenibilitat Ambiental (PSA) aprovat per l'AMB. (Exp. 7490/2021)
 • Dació de compte de la liquidació del pressupost de l'exercici 2021. (Exp. 7281/2022)
 • Dació de compte dels resultats del control intern efectuat per la Intervenció general en l'exercici 2021, corresponent a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i els seus organismes autònoms administratius. (Exp. 2222/2022)
 • Proposta de modificació de la instrucció reguladora del sistema del pagament mitjançant bestreta de caixa fixa. (Exp. 2818/2022)
 • Delegació de competències del Ple municipal a l'Alcaldia per aprovar els projectes d'obres necessaris per a l'execució de les obres susceptibles de subvencions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (NextGenerationEU) segons resolució provisional del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. (Exp. 37851/2021)

 • Serveis Urbans, Mobilitat i Transport
 • Aprovació de la continuïtat en la prestació del servei públic d'abastament d'aigua al municipi de Sant Cugat del Vallès. (Exp. 13513/2019)
 • Aprovació de la segona pròrroga del contracte de serveis de manteniment dels aparells elevadors de les dependències de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms. (Exp. 11/2017 - 19520/2017)

 • DRETS SOCIALS, IGUALTAT, CIUTADANIA, SALUT I INFÀNCIA
  Drets Socials i Igualtat
 • Proposta d'aprovació de la compensació d'increment de despeses en el contracte irregular de prestació de serveis d'assistència domiciliària (SAD) que està realitzant l'empresa SUARA SERVEIS SCCL, donat l'increment salarial aplicat als seus treballadors per l'entrada en vigor del nou Conveni Col·lectiu del sector. (Exp. 20422/2021 - 34/2014)

 • DESENVOLUPAMENT URBÀ, HABITATGE, SOSTENIBILITAT I BENESTAR ANIMAL
  Desenvolupament Urbà i Habitatge
 • Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General Metropolità a l'àmbit delimitat pels carrers Santjoanistes, Molí de Valldoreix, Julivert, Marfull i l'avinguda de Villadelprat (Exp. 2963/2020)
 • Acceptació del desistiment envers la tramitació de la proposta de modificació puntual del Pla Especial per a la concreció d'usos i implantació d'equipaments gerontològics a la ciutat. (Exp. núm. 12994/2021)
 • Aprovació de la minuta de conveni de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per al foment de la conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges mitjançant la inspecció tècnica. (Exp. 4843/2019)
 • Ratificació de la Resolució d'Alcaldia núm. 4160, de 15.11.2021, i dació de compte d'acabament de recurs contenciós administratiu núm. 288/2021-D - Exp. núm. 38552/2021 - Petroprix Energia, S.L. - Acord de 13.11.2020 - Suspensió de l'aprovació definitiva del Pla Especial urbanístic per a la implantació d'una unitat de subministrament desatesa per a distribució minorista de combustible, al Polígon II del sector II de Sant Mamet de Sant Cugat del Vallès. (Exp. 2018/066793/M).
 • Ratificació de la Resolució d'Alcaldia núm. 510, de 08.02.2022, relativa a la designació de defensa i representació municipal en el recurs contenciós administratiu núm. 322/2021 - Exp. núm. 53686/2021 - Marcove Industrial, S.L. - Acord de 27.09.2021 - Aprovació definitiva del Pla Especial urbanístic per a la implantació d'una unitat de subministrament desatesa per a distribució minorista de combustible, al Polígon II del sector II de Sant Mamet de Sant Cugat del Vallès (Exp. 2018/066793/M).
 • Ratificació de la Resolució d'Alcaldia núm. 94, de 13.01.2022, relativa a la designació de defensa i representació municipal en el recurs contenciós administratiu núm. 314/2021 - Exp. núm. 48856/2021 - Inversions Ceràmiques, S.L. - Acord de 06.04.2021 - Aprovació definitiva del Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola.
 • Ratificació de la Resolució d'Alcaldia núm. 95, de 13.01.2022, relativa a la designació de defensa i representació municipal en el recurs contenciós administratiu núm. 313/2021 - Exp. núm. 48851/2021 - Àrids Catalunya, S.L. - Acord de 06.04.2021 - Aprovació definitiva del Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola.
 • Ratificació de la Resolució d'Alcaldia núm. 101, de 13.01.2022, relativa a la designa de defensa i representació municipal en el recurs contenciós administratiu núm. 261/2021 - Exp. núm. 45929/2021 - Inmobiliaria Tranova, S.A. - Acord de 06.04.2021 - Aprovació definitiva del Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola.
 • Ratificació de la Resolució d'Alcaldia núm. 590, d'11.02.2022, relativa a la designació de defensa i representació municipal en el recurs contenciós administratiu núm. 235/2021 - Exp. núm. 38550/2021 - Srs. José Maria Rosás Espejo i Purificación Espejo Gómez - Acord de 20.04.2021 - Determinació del preu just d'expropiació forçosa de la finca situada al carrer Golf de Biscaia, número 1 d'aquesta ciutat (Expedient UA96/2015/02-861/2015-JEC17048-19).
 • Ratificació de la Resolució d'Alcaldia núm. 591, d'11.02.2022, relativa a la designa de defensa i representació municipal en el recurs contenciós administratiu núm. 234/2021 - Exp. núm. 37470/2021 - Srs. José Maria Rosás Espejo i Purificación Espejo Gómez - Acord de 20.04.2021 - Determinació del preu just d'expropiació forçosa de la finca situada l'Avinguda Laietània, número 4 d'aquesta ciutat (Expedient UA96/2016/03-8817/2018-JEC17047-19).
 • Dació de compte de sentència ferma dictada en el recurs contenciós administratiu número 134/2016 - Exp. 18719/2016 - Josel, S.L.U. - Resolució 13.07.2016 - Suspensió tramitació del Pla Parcial de Delimitació del Sector de la Ronda Sud SCU-25, a l'àmbit de la Torre Negra de Sant Cugat del Vallès. (Exp. 18719/2016)

 • Sostenibilitat
 • Aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès a la "Declaració de Sabadell per un acord polític i social per la millora de la qualitat de l'aire". (Exp. 50940/2021)
 • Ratificació del decret d'alcaldia número Dec/739/2022, de 21 de febrer, d'aprovació de l'Acord Marc de col·laboració entre el Centre de la Propietat Forestal, el Consorci del Parc de la Serra de Collserola, la Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals BOSCAT, FOREST4, l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, l'Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, la Rural de Collserola, la propietat de Can Ferrer, Can Cussó i el Bosc Gran de Can Majó, i la Fundació Privada Bernat, per a la implementació del Projecte forestal de mitigació i adaptació al canvi climàtic (PROMACC) de la Serra de Collserola. (Exp. 43894/2021)

 • CULTURA, EDUCACIÓ I UNIVERSITATS, ESPORTS I JOVENTUT, MEMÒRIA HISTÒRICA, VIA PÚBLICA I PAISATGE URBÀ
  Cultura, Turisme, i Patrimoni Cultural
 • Desestimació d'al·legacions a l'expedient, declaració com a bé cultural d'interès local (BCIL), i inclusió en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català (CPCC), del bar Catalunya i conjunt arquitectònic marc. (Expedient 821/2020).

 • Esports
 • Ratificació del Decret d'alcaldia DEC/787/2022 sobre l'ampliació del termini de la continuïtat del servei relatiu a la gestió i explotació dels serveis d'educació i pràctica esportiva al municipi (OMET). (Exp. 10075/2018)

 • BON GOVERN, TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ
  Innovació, Transparència i Bon Govern
 • Modificació del vigent Reglament Orgànic Municipal (ROM) amb la finalitat d'introduir la reglamentació de l'assistència i exercici del dret de vot per via telemàtica o per delegació del vot en determinades circumstàncies. (Exp. 43207/2021)

 • DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
 • Declaració institucional de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per condemnar la invasió militar d'Ucraïna per part de la federació russa.

 • MOCIONS INSTITUCIONALS
 • Moció institucional per garantir el benestar dels animals de companyia, en especial el dels gossos, al municipi. (Exp. 7752/2022)
 • Moció institucional per instar l'adopció de noves mesures energètiques per lluitar contra el canvi climàtic. (Exp. 7755/2022)
 • Moció institucional, en nom d'Amnistia Internacional, de suport i per a la protecció dels drets de les dones i nenes a l'Afganistan. (Exp. 9052/2022)

 • MOCIONS DE GRUPS MUNICIPALS
 • Moció del grup municipal de Junts x Sant Cugat d'adhesió a la petició de diverses entitats relativa a la pancarta de la façana de l'Ajuntament. (Exp. 7753/2022)

 • CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN
 • Control i fiscalització dels altres òrgans de govern
 • Precs, preguntes i interpel·lacions  • Comparteix:

  OPINA

  Identifica't per comentar aquesta notícia.

  Si encara no ets usuari de Cugat.cat, registra't per opinar.

  Avís important

  Tots els comentaris es publiquen amb nom i cognoms i no s'accepten ni àlies ni pseudònims

  Cugat.cat no es fa responsable de l'opinió expressada pels lectors

  No es permet cap comentari insultant, ofensiu o il·legal

  Cugat.cat es reserva el dret de suprimir els comentaris que consideri poc apropiats, i cancel·lar el dret de publicació als usuaris que reiteradament violin les normes d'aquest web.